De Van Eyck Sport-winkels zijn terug open! Bekijk alle maatregelen hier.
Koppelverkoop

Doorzoek de winkel

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.vaneycksport.com wordt u aangeboden door Van Eyck Sport bvba, zelfstandige handel drijvend onder de benaming Van Eyck Sport bvba, met ondernemingsnummer 0428.109.005 en zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 89 (hierna de verkoper of Van Eyck Sport), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "Koper" wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop alsook iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.vaneycksport.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. Alles wat op onze webshop staat staat onder voorbehoud van typfouten online.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

1.5 De verkoper is uitsluitend actief in België en kan bijgevolg uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Tot standkoming van de overeenkomst
2.1 Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen. 


3. Prijzen 
3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen.
3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. 
3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling
4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
met kredietkaart: Visa, Mastercard
via internetbankieren: Bancontact/MisterCash
via bankoverschrijving.
Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.
4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 juli 1991 betreffende het recht van retour.
4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.

5. Levering
5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

6. Garantie
6.1 Elk product dat via de webshop van Van Eyck Sport bvba wordt aangekocht, geeft recht op een minimale garantie van 2 jaar vanaf de datum van de levering van het product, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van die levering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek.


7. Verzakingsrecht
7.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
7.2 De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
7.3 De goederen moeten dan binnen een nieuwe termijn van 14 dagen na die berichtgeving op kost van de koper in de oorspronkelijke verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: Van Eyck Sport bvba Gentsesteenweg 89 9300 Aalst
7.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden teruggenomen, behoudens de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed ingevolge de beschadiging, onvolledigheid of het gebruik ondergaan heeft.
7.5 Ten laatste 14 dagen na ontvangst van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, inclusief de oorspronkelijke verzendingskosten.
7.6 Ex Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

8. Privacy

8.1. Verwerking van persoonsgegevens

De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. 

Van Eyck Sport verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het wedstrijdformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief. 

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Van Eyck Sport enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Van Eyck Sport in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Van Eyck Sport toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het wedstrijdformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

 

Van Eyck Sport kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

 

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Van Eyck Sport en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de verkoper te behartigen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Van Eyck Sport wordt opgedragen.

 

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@vaneycksport.com. 

 

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

 

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

 

8.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Van Eyck Sport deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. 

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via info@vaneycksport.com.  

 

8.3. Wedstrijdformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het wedstrijdformulier op de website, zal Van Eyck Sport deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. 

De bezoeker zal bij het verzenden van het wedstrijdformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via info@vaneycksport.com.   

 

8.4. Bestelformulier

Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Van Eyck Sport wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen. 

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Van Eyck Sport van de door u geplaatste bestelling.

 

8.5. Account

Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van Van Eyck Sport verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken. 

 

Van Eyck Sport vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij Van Eyck Sport in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd.

 

Uw gegevens worden door Van Eyck Sport ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte te houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via mail naar info@vaneycksport.com. 

 

De bezoeker zal bij het aanmaken van het account worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met Van Eyck Sport via info@vaneycksport.com. 

 

8.6. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van Van Eyck Sport het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

 

De in dit verband verzamelde persoonsgegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. Ze kunnen echter steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via info@vaneycksport.com. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met Van Eyck Sport via info@vaneycksport.com. 

 

8.7. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 

8.8. Kinderen 

Van Eyck Sport heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders.

 

De verkoper adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

 

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Van Eyck Sport, verzoekt de verkoper hem of haar om Van Eyck Sport te contacteren via info@vaneycksport.com. Van Eyck Sport zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

 

 

8.9 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 

9. Cookie policy 

Door het gebruik van cookies verzamelt Van Eyck Sport uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Van Eyck Sport deze uitdrukkelijke toestemming. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Van Eyck Sport intrekken.

 

Cookies zijn tekstbestanden die door Van Eyck Sport op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Van Eyck Sport informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden of zodat u sneller een aankoop kan doen in de webshop. We kunnen op die manier ook ook de bezoekers op de Van Eyck Sport website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@vaneycksport.com. De website van Van Eyck Sport maakt gebruik van verschillende cookies die we in volgende tabel oplijsten. Van Eyck Sport maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

 

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
Nitrogento_last_storeTaal selectieVan Eyck Sport1 maand
Nitrogento_formkeyBeveiliging formulierenVan Eyck Sport1 maand
Nitrogento_cache_fullpageFullpage cacheVan Eyck Sport1 maand
FrontendHerkenning bezoekerVan Eyck Sport1 maand
External_no_cacheIndicatie of de caching is uitgeschakeldVan Eyck Sport1 jaar
Frontend_cidHerkenning bezoekerVan Eyck Sport1 maand


9.1. Google en Google Analytics
De website van Van Eyck Sport gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Van Eyck Sport zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseGoogle2 jaar
_gidAnalyseGoogle2 dagen
_gatAnalyseGoogle1 jaar
_gat_tracker2AnalyseGoogle1 jaar
1P_JARHerkenning userGoogle1 maand
APISIDHerkenning userGoogle2 jaar
CONSENTHerkenning userGoogle20 jaar
HSIDHerkenning userGoogle2 jaar
NIDHerkenning userGoogle6 maand
SAPISIDHerkenning userGoogle2 jaar
SIDHerkenning userGoogle2 jaar
SIDCCHerkenning userGoogle3 maand
SSIDHerkenning userGoogle2 jaar
AIDHerkenning userGoogle1 jaar


9.2. Facebook
De website van Van Eyck Sport maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op jouw computer of mobiel toestel. Dit betekent dat uw gegevens op de Van Eyck Sport website worden bijgehouden door de pixel. Van Eyck Sport verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.
De volgende cookie is door Facebook ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
frHerkenning userFacebook3 maand
c_userHerkenning userFacebook3 maand
datrHerkenning userFacebook3 maand
sctHerkenning userFacebook3 maand
xsHerkenning userFacebook3 maand
dprHerkenning userFacebook3 maand

9.3. Crisp
Crisp is een tool die het mogelijk maakt om met Van Eyck Sport te chatten. Deze data worden verzameld en geïdentificeerd door middel van cookies. Meer informatie kunt u lezen via volgende link: https://crisp.chat/en/privacy/.

De volgende cookies zijn door Crisp ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_cfduidHerkenning bezoekerCrisp1 jaar

 

9.4. Het gebruik van cookies beletten
U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Van Eyck Sport contacteren.

9.5. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

10. Cadeaubonnen
10.1 Cadeaubonnen van Van Eyck Sport bvba zijn enkel geldig in Van Eyck Sport bvba Aalst, Geel, Dadizele, Erpe-Mere en Sint-Pauwels en op de Van Eyck Sport-webshop.
10.2 Cadeaubonnen zijn 5 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en zijn niet terugbetaalbaar.

11. Toepasselijk recht
11.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
11.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

Toonaangevend in de wielerwereld

TOONAANGEVEND IN DE WIELERWERELD

Van Eyck Sport is al jaren toonaangevend in de wielerwereld op het gebied van fietsen, accessoires en kledij. Dit steeds aan de scherpste prijzen.

Van Eyck Sport fifialen

VAN EYCK SPORT FILIALEN

Je kan in onze 5 winkels terecht om de collectie te ontdekken, maar ook voor een herstelling of nazicht van je fiets ben je daar aan het juiste adres.

Professionele klantendienst

PROFESSIONELE KLANTENDIENST

Telefonisch zijn we elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 uur en 17 uur: +32 53 78 12 78

Op onze blog

NIEUW: Garmin Edge 1030 Plus & Edge 130 Plus

26

jun

 

NIEUW: Garmin Edge 1030 Plus & Edge 130 Plus

Garmin lanceerde twee nieuwe toestellen, namelijk de Edge 1030 Plus en de Edge 130 Plus. De ‘gewone’ versies van de Edge 130 en Edge 1030 blijven ook gewoon …

Lees meer

Sporten en alcohol: een goed idee?

21

apr

 

Sporten en alcohol: een goed idee?

Dat je niet straalbezopen aan een training moet beginnen is waarschijnlijk wel al duidelijk. Maar kan dat biertje op het terras van je favoriete café na een lange …

Lees meer

Fiets kopen of gekocht bij Van Eyck Sport? Dit moet je weten

06

apr

 

Fiets kopen of gekocht bij Van Eyck Sport? Dit moet je weten

Nu het zonnetje er rustig aan doorkomt en we verplicht binnen moeten blijven, kriebelen de fietsspieren toch net iets meer. Om iedereen in beweging te houden, gaat de …

Lees meer

Hoe remblokken vervangen? Alles wat je moet weten

21

mrt

 

Hoe remblokken vervangen? Alles wat je moet weten

Na een periode van regen kan het snel gaan met de remblokken van je fiets. Door het natte weer verslijten ze sneller en is het dus tijd om ze te …

Lees meer

Wielrennen in tijden van het coronavirus: wat kan en mag?

16

mrt

 

Wielrennen in tijden van het coronavirus: wat kan en mag?

Het land ligt even stil. Thuisblijven en contact vermijden is overal de boodschap. Maar welke invloed heeft het coronavirus nu op de wielersport? Kun je nog naar buiten …

Lees meer

De Sidi SIXTY Collection: zo veel meer dan een schoen!

05

mrt

 

De Sidi SIXTY Collection: zo veel meer dan een schoen!

De SIXTY is veel meer dan alleen een schoen. Dat zie je meteen in één oogopslag! In feite is dit model een symbolische schoen die ontworpen is om …

Lees meer

 


Shimano
ridley
Polar
Continental
Garmin
Oakley
Colnago
BBB
Bianchi
Sidi
Sportful
Thompson
Casteli
Cube
Tacx
merida
Fulcrum
Pinarello
Scott
Eddy Merckx